‘t Is niet omdat het stil is

3 minuut gelezen

QuietField “hoe zit het nu eigenlijk met die hoogspanning?” … was een veel gehoorde en terechte vraag. Het was inderdaad wat stil de voorbije maanden en zeker nu, in deze pittige coronatijden.

Sedert mei vorig jaar werd ons burgerplatform opgericht. Dit burgerplatform bestaat uit een 10-tal kernleden die de ontwikkelingen opvolgen en waar mogelijk proberen te sturen.

Wat is er ondertussen reeds gebeurd, wat gebeurt er nu en wat staat ons nog te wachten.

Eén van onze kernleden bond de kat de bel aan na het gerucht van de plannen van Elia om een hoogspanningsnet van 6 Gigawatt in onze maag te splitsen. Het gevolg was een bewustmakingscampagne van de inwoners van Zedelgem door middel van flyers met een oproep om bezwaar tegen het huidige Ventilustraject in te dienen. Kort nadien bezochten we met een grote groep omwonenden de gemeenteraad om ons protest te uiten. Focus pikte dit nieuws op alsook een aantal dag- en weekbladen. Er werd een opiniestuk in de Standaard geschreven (juli 2019), we hadden een onderhoud met de voorzitter van VOKA in oktober, we gingen naar Brussel naar het kabinet van minister Crevits (november), in december kwamen we samen met de andere actiegroepen in Brugge (VAC) om te luisteren naar de plannen van het Ventilusteam, in februari nodigden we ministers Demir en Crevits bij ons thuis uit na hun bezoek aan Vloethemveld waar ze jonge bomen aanplanten,… kortom ’t is niet omdat het stil is…

Zo had de gemeente Zedelgem wel degelijk oor voor het luide protest en schakelden vervolgens een eigen advocaat en expert in. Door de bezoeken van de ministers en bewustmaking bij de publieke opinie staat dit project ook duidelijk op de politieke agenda. We zorgden er voor dat het planteam van Dienst Omgeving Vlaanderen begreep dat er bijkomend onderzoek en overleg nodig is. Ze beseften dat ze niet om jullie talrijke bezwaarschriften heen konden en beslisten om voor de verdere uitwerking van het Ventilusproject de actiegroepen in te lichten.

Er werd dus een onvoorziene tussenstap in de planning ingelast. Eind april was er een online toelichtingsmoment georganiseerd door het planteam Ventilus met de mogelijkheid vragen te stellen omtrent onder andere de gebruikte technologie, impact van het net op de gezondheid, invloed op de landbouw,…

Het was stil maar we maken ons geen illusies, hoewel de tegenkantingen bij de bevolking zeer groot zijn, Elia deed en doet in stilte voort en wil de geplande stappen ongewijzigd verder zetten.

Ondanks de coronacrisis blijft het de ambitie van het planteam om voor de zomer van 2020 een scopingsnota klaar te hebben. Daarin zal worden omschreven welke trajecten verder onderzocht worden. Er komt ook een dubbelcheck technologie. Hierbij onderzoeken experten de verschillende technologische mogelijkheden: bovengronds, ondergronds, wisselstroom, gelijkstroom. Na die studie zal het planteam van de Dienst Omgeving Vlaanderen een nota opstellen die zal worden voorgelegd aan een stakeholdersgroep. Dit zijn alle belanghebbenden bij het proces, dus vertegenwoordigers van de lokale besturen, landbouw, natuur, werkgevers, Elia en wij, de georganiseerde omwonenden. Er werd ons gevraagd om slechts 3 vertegenwoordigers voor de stakeholdersgroep op te geven. Daar voelden we ons echt niet comfortabel bij. Hoewel alle omwonenden wel hetzelfde doel hebben, duurzaam energietransport met leefbaarheid en gezondheid als eerste prioriteit, toch kunnen die verschillende actiegroepen (Lichtervelde, Izegem, Ingelmunster, Rumbeke, Torhout en Zedelgem) niet als 1 groep aanzien worden omdat de keuze voor een bepaalde technologie voor elke groep een andere impact kan hebben en er dus tegenstrijdige belangen kunnen ontstaan. Zo hebben we inmiddels toch kunnen bekomen dat we met 6 personen aan de stakeholdersgroep kunnen participeren.

In juni zullen 4 online vergaderingen in die zin doorgaan.

Het mag duidelijk zijn dat de dienst Omgeving Vlaanderen niet heeft stilgezeten en de vooropgestelde timing van het project wil behouden. Dat er veel tijdsdruk is, gelet op de windmolenprojecten op zee, kunnen we begrijpen.

Maar dit is geen kleine verbouwing! De lasten en baten worden niet gelijk verdeeld. Het gaat over een project waar wij mogelijks de volgende 50 jaar elke dag mee geconfronteerd worden en de gevolgen zullen moeten van dragen.

Er moet gekozen worden voor nieuwere technologieën die de laagste effecten op de omgeving hebben in plaats van oudere technieken.

We eisen dat het voorzorgsprincipe wordt toegepast in combinatie met het ALATA-principe (as low as technically achievable).

We zullen al het mogelijke doen om samen met onze juristen ons maximaal in te zetten voor onze mooie omgeving. Daarom zullen we jullie steun ten gepaste tijde nodig hebben!

Graag hadden we ook nog ons mailadres vermeld waar suggesties, tips, vragen,… altijd welkom zijn! [email protected]

Groeten

Begraaf Ventilus

Bijgewerkt: